U BiH je na snazi nekoliko zakona iz oblasti lovstva. Za potrebe pripreme ovog teksta “zarovili” smo se u Zakon o lovstvu FBiH i Zakon o lovstvu RS-a.

ZAKON O LOVSTVU FBiH

tako u dijelu “Kaznene odredbe” zaprečuje kazne u iznosu od 10.000-15.000 KM za pravna lica-korsnike lovišta u slučajevima:

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM
kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. lovi divljač na zemljištima i vodama izvan lovišta
(članak 7. st. 1. i 2.);
2. za vrijeme zabrane lova ili lovostaja lovi, proganja ili
namjerno uznemiruje divljač (članak 14. st. 2. i 3.);
3. dozvoli lov vrsta za koje je propisana stalna zabrana
lova (članak 16.), lovostajem zaštićenih vrsta za
vrijeme trajanja lovostaja (članak 17.) ili privremena
zabrana lova (članak 18);
4. vrši smanjenje broja zaštićene divljači bez dozvole
Federalnog ministarstva (članak 19. stavak 2.);
5. postupi protivno odredbama članka 21;
6. vrši trovanje divljači (članak 29. stavak 1.);
7. vrši trovanje divljači bez odobrenja federalnog
ministra ( članak 29. stavak 2.);
8. unosi u lovište oružje koje nije lovačko i postupa sa
njime suprotno odredbama članka 30. ;
9. korisnik lovišta dâ u podzakup ili ustupi drugom
korisniku lovište (članak 36. stavak 11., članka 37a.
Stavak 8 i članak 37b. Stavak 3.);
10. korisnik lovišta ne osigura vršenje stručnih poslova
osobama predviđenim u članku 42.;
11. korisnik lovišta ne vodi katastar lovišta na način kako
je propisano člankom 44.;
12. na vrijeme ne donese lovnogospodarsku osnovu (čl.
45. i 46. );
13. ne donese i ne dostavi na odobrenje u propisanom
roku privremeni plan gospodarenja i godišnji plan
gospodarenja lovištem (članak 48.);
14. ne donese opći akt iz članka 53.;
15. postupi protivno odredbama članka 56. st.1.i 2. i
članka 57. stavak 1. al. 1-12 i st. 4. i 5..;
16. ne osigura i ne organizira lovočuvarsku službu na
način kako je propisano člankom 75.;
17. lovnom inspektoru ne omogući pregled po osnovu
ovlaštenja iz članka 80.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se
novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 3.000 KM
odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 10.000 KM kaznit
će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. vlasnik pušta pse bez kontrole po lovištu, odnosno
korisnik lovišta ne uklanja pse i mačke koji se kreću
bez kontrole po lovištu (članak 22.);
2. ne izvrši inventuru životinjkih vrsta i stanja lovišta
(članak 10. stavak 2. alineja 1);
3. vrši ograđivanje lovišta protivno odredbama članka
25.;
4. vrši naseljavanje novih vrsta divljači bez odobrenja
suprotno odredbama članka 26;
5. postupi protivno odredbama članka 27. odnosno ne
pribavi propisano odobrenje;
6. ne ustanovi katastar lovišta, ne dostavi kantonalnom
ministarstvu katastar lovišta ili ako izradi katastar
lovišta bez inventure lovišta (članak 44.)
7. ne utemelji katastar lovišta ili ne dostavi kantonalnom
ministarstvu katastar lovišta (članak 44.);
8. korisnik lovišta lov vrši prije dobivene suglasnosti
(članak 48. stavak 7.);
9. ne izvrši reviziju lovnogospodarske osnove ( članak
49. stavak 3);
10. na propisanim obrascima i rokovima ne vodi
evidenciju o izvršenim radovima i mjerama
predviđenih lovnogospodarskom osnovom i
godišnjim planom (članak 50.);

11. koristi ostvarena sredstva za druge svrhe, a ne za
gospodarenje i promicanje lovišta (članak 51.);
12. korisnik lovišta ne spriječi sva neetična ponašanja u
lovištu (članak 52.);
13. dozvoli lov osobama koje nemaju položen lovački
ispit (članak 55.);
13a. ne primjeni cjenovnik odstrjela i uporabe divljači
i drugih usluga u lovištu na bazi tržišne vrijednosti
(članak 62. stavak 6.).
14. ne osigura odobrenje za odstrjel odnosno lovnu kartu
(članak 56.);
15. korisnik lovišta ne vodi evidenciju o izdanim
trofejnim listovima (članak 64. stavak 3.);
16. dozvoli iznošenje trofeja izvan teritorija Federacije
(članak 67. st. 4. i 7.);
17. ne izda legitimaciju lovočuvaru i lovočuvar ne vodi
službenu knjigu (članak 77. st. 1. i 2.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se
novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 2.000 KM
odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 1.500
KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:
1. za vrijeme zabrane lova ili lovostaja proganja, lovi ili
uznemiruje divljač ili na neki drugi način ugrožava
opstanak divljači (članak 14. stavak 2.);
2. vrši lov ptica i sisavaca korisnih za poljoprivredu i
šumarstvo (članak 21. stavak 1.);
3. vrši trovanje divljači (članak 29. stavak 1.);
4. odstrjel divljači vrši nelovačkim oružjem (članak 54.
stavak 1.);
5. se lov vrši nabojima koji nisu lovački ili
poluautomatskom ili automatskom puškom (članak
54. stavak 3.);
6. vrši lov krupne divljači osim svinja, prigonom,
progonom ili sa psima (članak 54. stavak 4.);
7. vrši lov bez lovne karte i bez odobrenja za odstrijel
(članak 56. stavak 1.);
8. lovi divljač u slučajevima navedenim u članku 57.
stavak 1.al. 1-12, i st. 4. i 5., 9. se u lovu koristi
nečistokrvnim lovačkim psima i ne prijavi lovačkog
psa ili novo leglo ( članak 58. stavak 1. i 3.);
9. vrši lov divljači mrežama, klopkama i omamljujućim
sredstvima bez odobrenja federalnog ministra ( članak
59. stavak 1.);
10. uginulu divljač ili ulovljenu divljač koristi suprotno
članku 62. stavak 1.;
11. vrši promet divljači i njenih dijelova protivno
odredbama članka 63. stavak 1.;
12. iznosi sa područja lovišta ulovljenu divljač i njene
dijelove bez popratnice, odnosno trofejnog lista
( članak 64. stavak 2.);
13. na zahtjev lovočuvara ne pokaže lovačke i druge
isprave ili ne dozvoli pregled ulova, sredstava za lov
ili sredstava za prijevoz odnosno prijenos stvari
(članak 76.stavak 1.al.1-5.).

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM
kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:
1. lovi divljač na zemljištima i vodama izvan lovišta
(članak 7. stavak 2.);
2. lovi divljač nedozvoljenim sredstvima, na nepropisan
način i izvan određenog vremena (članak 9. stavak
2.);
3. vrši lov ženki dok su bremenite, leže na jajima ili se
hrane, uništava legla, gnijezda i jaja divljači (članak
14. stavak 5.);
4. vrši lov medvjeda i drugih zaštićenih divljači unutar
zaštićenog uzgojnog područja (članak 17.);
5. vrši lov određene vrste divljači za vrijeme privremene
zabrane lova(članak 18. stavak 1.);
6. rabi kemijska sredstva štetna za divljač (članak 20.
stavak 1);
7. pušta pse da se bez kontrole kreću po lovištu (članak
22. stavak 1.);
8. pušta ovčarske pse po lovištu izvan stada ( članak 22.
stavak 1. i članak 23. stavak 1.);
9. vlasnici pasa i mačaka puštaju pse i mačke u lovištu
bez nadzora na udaljenosti od 300 m od nastambe ili
stada ( članak 23.stavak 2.);
10. postupi protivno odredbama članka 28. stavak 1. al. 1.
do 5;
11. unosi u lovište oružje koje nije lovačko ili se kreće
izvan javnih putova ili vozi po tuđem lovištu sa
oružjem koje nije u futroli ili prtljažniku vozila i
ispražnjeno (članak 30. st. 1. i 2.);
12. vrši trening i obuku pasa protivno članku 61.;
13. bespravnim lovom nanese štetu divljači (članak 72.
stavak 1.).

 

ZAKON O LOVSTVU RS-a

(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 KM kazniće se za prekršaj pravno
lice, odnosno korisnik lovišta ako:
a) dozvoli da s
g) ne postupi po odredbama člana 21. st. 1. i 2.,
d) postupi suprotno odredbama člana 35. stav 1. tačka D),
ñ) postupi suprotno odredbama člana 38. stav 2.,
e) ne pridržava se odredaba privremenog godišnjeg plana korišćenja lovišta i
godišnjeg plana korišćenja lovišta (član 42. st. 1. i 2.),
ž) ne vodi evidenciju o izvršenim radovima i sprovedenim mjerama predviñenim
godišnjim planom i lovnim osnovom (član 44.),
z) ne ustanovi i ne vodi katastar lovišta (član 46.st. 1. i 2.),
i) dozvoli lov članovima lovačkog udruženja koji nemaju položen lovački ispit
(član 47. stav 2.),
j) ne obezbijedi odrbrenje za odstrel i lovnu kartu (član 47. stav 3.),
k) ne pridržava se cjenovnika odstrela i korišćenja divljači (član 49. st. 3. i 4.),
l) postupi suprotno odredbama člana 55. st. 1. i 2.,
lj) postupi suprotno odredbama člana 70. st. 1. i 3.,
m) ne izda službenu legitimaciju i službenu knjigu lovočuvaru (član 70. stav 4.) i
n) ne postupi u skladu sa članom 71.
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i novčanom kaznom od 300 do
900 KM i odgovorno lice u pravnom licu, odnosno kod korisnika lovišta.
Član 77.
Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
a) lovi, proganja ili namjerno uznemirava stalno zaštićenu divljač i privremeno
zaštićenu divljač (član 7. stav 5.),
b) postupi suprotno odredbama člana 14. st. 1. i 2.,
v) hvata divljač i drži divljač u zatvorenom ili ograñenom prostoru (član 15. stav
1.),
g) postupi suprotno odredbama člana 16.,
d) postupi suprotno odredbama člana 18.,
ñ) postupi suprotno odredbama člana 19.,
e) pušta pse da se bez kontrole kreću po lovištu (član 21. stav 1.),
ž) postupi suprotno odredbama člana 38. stav 2.,
z) vrši lov bez odobrenja za odstrel, odnosno lovne karte (član 47. st. 3. i 6.),
i) ne posjeduje odobrenje za fotolov i druge načine korišćenja lovišta (član 48.
stav 1.),
j) iznosi sa područja lovišta ulovljenu divljač i njene dijelove, bez propratnice,
odnosno trofejnog lista (član 52. stav 2.) i
k) na zahtjev lovočuvara ne pokaže lovačke i druge isprave ili ne dozvoli pregled
ulova, sredstava za lov ili sredstava za prevoz, odnosno prenos stvari (član 71.
stav 2.).