Na poziv CIC Koordinacijskog Foruma za srednju i istočnu Evropu 10.12.2018. godine Savez lovačkih organizacija u BiH su predstavljali Senad Kljajić i Esad Bardak. Teme Foruma su bile: Afrička svinjska kuga i mjere koje članice Foruma poduzimaju, savremeni medij , lov i javnost, ekonomija lovstva i lovačka organizacija i izbori predsjednika i zamjenika predsjednika CIC Koordinacijskog Foruma.

Diskusija se odvijala na način da su sve članice (zemlje) iznosile svoja iskustva i mjere koje su poduzimali u vezi ovog problema. Uglavnom su to aktivnosti na sprečavanju širenja ove bolesi koja je zahvatila Evropu (Ukrajina, Estonija, Rusija, Češka, Rumunija, Bugarska, Slovačka , Poljska, Mađarska itd.
Zaključak je da se u borbu protiv ove bolesti mora uključiti država (Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstvo, Ured za veterinarstvo i druga stručna tijela koje u osnovi moraju biti nosioci , a lovačka udruženja da budu podrška u provođenju mjera na suzbijanju ove bolesti.

Senad Kljajić u ime predstavnika Saveza upoznao je Forum o mjerama koje preduzimaju korisnici lovišta u Federaciji BiH i mjerodavna federalna ministarstva (pravilnik o mjerama za nadzor Afričke svinjske kuge kao i program mjera zdravstvene zaštite životinja).
Svi korisnici lovišta imaju obavezu da ukoliko primijete nešto sumnjivo trebaju odmah reagirati i obratiti se najbližoj veterinarskoj ustanovi. Takođe imaju obavezu dostavljanja uzoraka krvi, slezene i bubrega od svake ulovljene ili pronađene divlje svinje, u ovlaštene laboratorije za klasičnu i Afričku svinjsku kugu .
Sudjelovanje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja pojave Afričke svinjske kuge u BiH, lovci još jednom potvrđuju svoju korisnu funkciju i poziciju nezaobilaznog partnera, vladinim institucijama u ovim kao i drugim aktivnostima.

Savremeni medij je izazov za sva lovačka udruženja,lovce, koji nekontrolisano objavljuju određene događaje iz lova kao što su : krv, nož, povrijeđena divljač,velike količione odstrijeljene divljači, nehuman odnos prema ulovljenoj i ranjenoj divljači, negativno utiču na javnost i nailaze na osudu javnosti. Javnost reguje na ovakve objave tako što kritički i putem određenih projekata i pritisaka na vlade da putem ministarstva za zaštitu okoline zaštite životinja. Lovačka udruženja moraju više posvetiti pažnje edukaciji lovaca o lovačkoj etici kako bi isti to lijepo ponašanje prezentirali medijma.

Ekonomija lovstva i lovačkih organizacija ,kao korisnika lovišta u BiH, definirana je zakonima o lovstvu i podzakonskim propisima o lovstvu na razini entiteta (Federacija BiH i Republika Srpska) te na razini (Brčko Distrikt). Tim zakonskim propisima divljač je definirana kao državno vlasništvo i dobro od općeg interesa koje uživa posebnu brigu i zaštitu. Sadašnji ekonomski sistem lovstva u BiH , odnosno ekonomija lovstva i lovačkih organizacija , nisu usklađeni u smislu zakonskih obaveza i finansijskih mogućnosti tako da lovačke organizacije kao korisnici lovišta veoma teško ispunjavaju svoje finansijske obaveze.
Ovdje svakako treba istaknuti i problem plaćanja šteta od divljači koji nije u potpunosti zakonski definiran, kao i problem CITES konvencije čije odredbe u operativnom smislu nisu implementirane, što se veoma negativno odražava na komercijalnu , odnosno ekonomsku stranu lovstva u BiH.

Novi predsjednik CIC Koordinacijskog foruma za srednju i istočnu Evropu je član lovačkog saveza Bugarske gospodin Vasil Vasilev , a njegov zamjenik je član lovačkog saveza Rusije.

Novi predsjednik CIC Koordinacijskog foruma za srednju i istočnu Evropu je član lovačkog saveza Bugarske gospodin Vasil Vasilev , a njegov zamjenik je član lovačkog saveza Rusije.